از ما که گذشت واسه تو خوشحالم من

از ما که گذشت واسه تو خوشحالم من سامان جلیلی

از ما که گذشت واسه تو خوشحالم من

از عاشقی کردن دیگه بیزارم من

تو غرق غرورت شدیو یادت نیست

کی بودمو عکسایه رو دیوارم من